Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ไทเป ตรวจเยี่ยมช่างเชื่อมไทย บริษัท C.S.Wind สาขาไต้หวัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.วรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งช่างเชื่อมกับบริษัท C.S.Wind สาขาไต้หวัน ที่ไซต์งานในนครไทจง เพื่อมาทำงานเชื่อมเสากังหันลม ปัจจุบัน มีช่างเชื่อมเข้ามาทำงานจำนวน 22 คน นอกจากนี้ บริษัทมีแนวโน้มขยายงานในอนาคตซึ่งเป็นไปตามโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสีเขียว โดยหากแรงงานไทยมีความขยันและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง นายจ้างก็ประสงค์จ้างช่างเชื่อมจากไทยต่อไปในอนาคต

สนร. ไทเป ได้ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตและการทำงานในไต้หวัน เตือนเกี่ยวกับการไม่ดื่มสุรา การไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และการพนัน รวมทั้งบทลงโทษและผลเสียต่างๆ จากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และได้แจ้งช่องทางขอรับคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือกับสนร. ไทเป พร้อมตอบข้อซักถามและเน้นย้ำเกี่ยวกับการตั้งใจทำงานและพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้หารือนายจ้างเกี่ยวกับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องของแรงงาน รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 


25
TOP