Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ช่วยเหลือแรงงาน บ. ZHAO WAN INDUSTRY CO.,LTD. ที่ได้รับผลกระทบกรณีบริษัทปิดกิจการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สนร. ไทเป เข้าพบนายจ้างและแรงงานไทยบริษัท ZHAO WAN INDUSTRY CO.,LTD. นครเถาหยวน เพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการติดตามค่าจ้างค้างจ่าย และเงินเยียวยาตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน กรณีบริษัทฯ ปิดกิจการ เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมนี้ สนร.ไทเป ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโอนย้ายแรงงานไปยังบริษัทใหม่ตามความสมัครใจ รวมทั้งแจกยาฟ้าทะลายโจรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ให้แรงงานด้วย


6
TOP