Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป จัดสอบปลายภาคการศึกษา 2/62 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 สนร. ไทเป จัดสอบปลายภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาในไต้หวันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 15 คน 28 วิชา แบ่งเป็นผู้สอบออนไลน์ จำนวน 2 คน และสอบที่สนามสอบ ณ สนร. ไทเป จำนวน 13 คน โดยไม่มีผู้ขาดสอบ


26
TOP