Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป จัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564  สนร. ไทเป จัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในไต้หวัน ณ สนร.ไทเป 

  • วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 8 คน 11 วิชา โดยสอบจริง 8 คน ณ สนามสอบ สนร. ไทเป ไม่มีผู้ขาดสอบ
  • วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 8 คน 9 วิชา โดยสอบจริง 7 คน ณ สนามสอบ สนร. ไทเป และมีผู้ขาดสอบ 1 คน


13
TOP