Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ขยายตลาดแรงงานผ่านระบบการจัดส่งโดยรัฐ (บ. CHYANG SHEN DYEING & FINISHING CO.,LTD.)

วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ขยายตลาดแรงงานด้วยการจัดส่งโดยรัฐ โดยร่วมกับกองบริหารแรงงานต่างไทยไปทำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน และอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ตำแหน่งแรงงานทั่วไป ของบริษัท CHYANG SHEN DYEING & FINISHING CO.,LTD. นครเถาหยวน โดยมีผู้สมัคร จำนวน 104 คน (ชาย 46 คน / หญิง 58 คน) บริษัทจะคัดเลือกผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน และขึ้นบัญชีสำรอง จำนวน 10 คน

สำหรับแรงงานไทยที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 คน บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ได้แก่ ค่าตรวจโรค ค่าวีซ่า ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าโดยสารเครื่องบินขาเข้าไต้หวัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าตรวจโรค ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน (ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน/เดือน  ปีที่สอง 1,700 เหรียญไต้หวัน/เดือน และปีที่สามเป็นต้นไป 1,500 เหรียญไต้หวัน/เดือน) และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง โดยบริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและดำเนินการจัดส่งตามขั้นตอนต่อไป

 


8
TOP