Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเปช่วยเหลือส่งแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุกลับประเทศไทย

สนร.ไทเป ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งนายแสง ทองลับแล แรงงานที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเป็นอัมพาต ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 กลับประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 บริษัทจัดหางาน Asia Recruitment Management Consultant Co.,Ltd. (ไต้หวัน) ได้รับนายแสงทองฯ ออกจากศูนย์ฟื้นฟูของโรงพยาบาล Hsinyungho ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 คน ร่วมเดินทางเพื่อดูแลนายแสงทองฯ โดยสายการบิน EVA Air จนถึงประเทศไทย เมื่อเวลา 10.40 น. ทั้งนี้ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานได้ประสานกับบุตรของนายแสงทองฯ เพื่อรอรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมรถพยาบาลรับและส่งนายแสงทองฯ กลับไปยังโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยโดยตรง


125
TOP