Skip to main content

หน้าหลัก

มาตรการใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ดังนี้ 
1. บุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ Fit to Fly หรือ ใบผลตรวจ COVID-19 (RT-PCR) ที่เป็นลบ ก่อนขึ้นเครื่องบิน อย่างไรก็ดี หากตั้งครรภ์ ควรมีใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ และหากมีความจำเป็นต้องกักตัวที่โรงพยาบาล ควรมีประวัติการรักษาเพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เมื่อถึงประเทศไทย

2. ชาวต่างชาติไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ Fit to Fly แต่ต้อง แสดงผลตรวจ COVID-19 (RT-PCR) ที่เป็นลบ ตรวจไม่เกิน 72 ชม ก่อนเดินทาง ก่อนขึ้นเครื่อง

3. มาตรการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยลดเหลือ 10 วัน


23
TOP