Skip to main content

หน้าหลัก

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ศูนย์ควบคุมโรคไต้หวัน ได้ประกาศมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

การกักตัวเมื่อเดินทางเข้าไต้หวัน : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศต้นทางของผู้เดินทาง) ผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันทุกคน รวมถึงผู้โดยสารต่อเครื่องบินที่ไต้หวัน (ไม่จำกัดสัญชาติ)  และผู้ที่เดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต ประกอบธุรกิจ หรืออื่นๆ ต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโรคโควิดที่แสดงผลเป็นลบ (COVID-19 RT-PCR) 

หลังเดินทางถึงไต้หวัน หากตรวจพบว่าผู้เดินทางให้ผลตรวจที่ไม่ถูกต้องหรือผลตรวจปลอม หรือผู้เดินทางปฏิเสธ หลีกเลี่ยง หรือขัดขวางมาตรการในการกักตัว จะมีโทษปรับเป็นเงิน จำนวน 10,000 – 150,000 เหรียญไต้หวัน ตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ และอาจถูกดำเนินคดีอาชญกรรมข้อหาปลอมแปลงผลการตรวจโรค

ใบรับรองผลการตรวจโรคฯ ต้องออกโดยสถานพยาบาลที่รัฐบาลของประเทศผู้เดินทางให้การรับรองเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน หรือทั้งสองภาษา (อังกฤษ-จีน) และออกใบรับรองภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศต้นทาง) ก่อนเดินทาง ทั้งนี้ ใบรับรองฯ ต้องระบุข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-สกุล วันเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง วันที่เก็บตัวอย่างและวันที่รายงานผลการตรวจโรคโควิด ชื่อไวรัส วิธีการตรวจ และผลการตรวจ  

มาตรการป้องกันในระดับชุมชน : ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ 8 ประเภทตามที่กำหนด ได้แก่ สถานพยาบาล ขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานที่จัดนิทรรศการและกีฬา สถานบันเทิง ศาสนสถาน สถานที่ที่ไปติดต่อใช้บริการตามหน่วยงานต่างๆ 

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว มีโทษปรับเป็นเงิน จำนวน 3,000-15,000 เหรียญไต้หวัน ตามกฎหมายการควบคุมโรคระบาดที่รัฐบาลท้องถิ่นกำหนด

กรณีรับประทานอาหารในที่สาธารณะนอกเหนือจากสถานที่ที่กำหนดข้างต้น สามารถทำได้โดยเว้นระยะห่างทางสังคม หรือจัดให้มีอุปกรณ์กั้นระยะห่างสำหรับสถานที่ในร่ม โดยสามารถถอดหน้ากากอนามัยชั่วคราวระหว่างรับประทานอาหาร การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ต้องมีหน่วยงานบริหารจัดการและควบคุมการชุมนุมตามจำนวนของคนในสถานที่นั้น

นอกจากนี้ ไต้หวันยังมีมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมระบบการรายงานโรค การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในสถานพยาบาล และติดตามดูแลสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย 

 

ที่มา : ศูนย์ควบคุมโรค ไต้หวัน (Taiwan Centers for Disease Control) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/KIUJU0aZex70DPFUN3d66w?typeid=158


6
TOP