Skip to main content

หน้าหลัก

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ไต้หวันปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเดือนละ 23,800 เหรียญไต้หวัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวัน มีมติปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จากปัจจุบันเดือนละ 23,100 เหรียญไต้หวัน เป็นเดือนละ 23,800 เหรียญไต้หวัน (เพิ่มขึ้นจากเดิม 700 เหรียญไต้หวัน หรือร้อยละ 3.03) ส่วนอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับแรงงานท้องถิ่น ปรับขึ้นจากชั่วโมงละ 150 เหรียญไต้หวัน เป็นชั่วโมงละ 158 เหรียญไต้หวัน หรือปรับขึ้นร้อยละ 5.33 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สนร. ไทเป ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แจ้งให้นายจ้างและบริษัทจัดหางานทราบว่า ขอให้ระบุค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ในเอกสารสัญญาจ้างงานที่จะยื่นขอนำเข้าแรงงานไทยตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาทำงานและในวันหยุดตามอัตราค่าจ้างใหม่ เป็นดังนี้

  1. ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 23,800 เหรียญไต้หวัน ชั่วโมง
    การทำงานปกติ 99.2 เหรียญไต้หวัน
  2. ในกรณีทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ : 2 ชั่วโมงแรก
    จะได้รับค่าจ้างล่วงเวลาชั่วโมงละ 132 เหรียญไต้หวัน และชั่วโมงที่ 3 – 4 ชั่วโมงละ 166 เหรียญไต้หวัน
  3. กรณีที่จำเป็นต้องทำงานในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน วันที่ทางการประกาศหยุดงาน จะได้รับค่าจ้างในอัตรา 2 เท่า หรือ
    ชั่วโมงละ 198 เหรียญไต้หวัน

(อ้างอิงการคำนวณจากเว็บไซต์ กระทรวงแรงงานไต้หวัน https://goo.gl/Md6exT)

 


231
TOP