Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางเข้ามาทำงานที่ไต้หวัน

สนร. ไทเป ประชาสัมพันธ์มาตรการของกระทรวงแรงงานไต้หวันสำหรับการเดินทางเข้ามาทำงานที่ไต้หวัน แรงงานไทยและบริษัทจัดหางานต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เริ่มขอวีซ่าทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 


8
TOP