Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในไต้หวัน

สนร. ไทเป ร่วมกับกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและมาตรการป้องกันโรคให้แรงงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ล่าม รวมถึงสมาคมจัดหางานในเมืองต่างๆ  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์เครือข่าย รายการวิทยุภาคภาษาไทย 

สถานการณ์ในไต้หวัน ไต้หวันได้ยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ในไต้หวัน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) จำนวน 9 ราย ในจำนวนนี้ มี 2 ราย ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปจีน แต่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวที่กลับจากเมืองอู่ฮั่น

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไต้หวัน

1.มาตรการทั่วไป

 • การรายงานต่อทางการ ได้แก่ กรณีพบว่ามีไข้ 38 หรือสูงกว่าได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อทางเดินหายใจ และมีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ภายใน 14 วัน หรือป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและเคยเดินทางไปยังประเทศจีนก่อนมีอาการ 14 วัน
 • โรงพยาบาลต้องกักและดูแลคนไข้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะต้องเสียค่าปรับ จำนวน 2,000,000 เหรียญไต้หวัน
 • ผู้ที่มีอาการติดเชื้อไวรัสนี้และไม่รายงานต่อทางการ จะถูกลงโทษ โดยเสียค่าปรับ จำนวน 300,000 เหรียญไต้หวัน
 • ยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุด (ระดับ 3) โดยเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นไปยังเมืองอู่ฮั่นหรือบริเวณใกล้เคียงของประเทศจีน (ไม่รวมฮ่องกงและมาเก๊า) ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันจากประเทศจีน โดยไม่จำกัดสัญชาติ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อรอดูอาการ หากมีผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและไม่รายงานต่อทางการจะถูกลงโทษตามกฎหมาย
 • กระทรวงคมนาคมไต้หวันประกาศยกเลิกการบินตรงระหว่างเมืองอู่ฮั่น-ไต้หวัน ชั่วคราว จำนวน 12 เที่ยวบิน ของสายการบิน China Airlines (CAL) Mandarin China Eastern และ China Southern รวมถึงรถบัสสาธารณะ รถไฟ และเรือที่มีเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ยังมีสายการบินระหว่างประเทศ 3 สายการบิน ประกาศยกเลิกการบินที่เดินทางไปและกลับประเทศจีนชั่วคราว ได้แก่ Air Seoul (สาธารณรัฐเกาหลี) British Airways (อังกฤษ)และ Lion Air (อินโดนีเซีย)

 2. มาตรการสำหรับแรงงานและสถานประกอบการ ไต้หวันกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ในสถานประกอบการ ดังนี้ 

 • กระทรวงแรงงานไต้หวันยังได้มีมาตรการบังคับนายจ้างให้นำหน้ากากอนามัยให้แรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเป็นผู้ดูแลในไต้หวันซึ่งจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่น และได้กำชับนายจ้างให้ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงานต่างชาติ หากนายจ้าง
  ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ต้องเสียค่าปรับ 60,000 – 300,000 เหรียญไต้หวัน และอาจถูกยกเลิกการจ้างแรงงานต่างชาติ รวมถึงจะไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ 2 ปี
 • เพื่อให้แรงงานต่างชาติได้รับทราบข้อมูลและวิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ถูกต้อง กระทรวงแรงงานไต้หวันได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ อาทิ  วิทยุ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนและเสี่ยวกั่งที่นครเกาสง นอกจากนี้ยังประกาศข้อควรปฏิบัติและมาตรการป้องกันด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส ดังนี้
 1. นายจ้างหรือสถานประกอบการ
 • ต้องมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและระบบการคัดกรองโรค
  เพิ่มการอบรมและซ้อมการป้องกันการติดเชื้อ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อและทำให้มีอากาศถ่ายเทในสถานที่ทำงาน
 • จัดหาหน้ากากอนามัยในจำนวนที่เพียงพอ จะจำกัดหรือห้ามแรงงาน
  สวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้ แรงงานที่ทำงานโดยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นายจ้างจะต้องจัดหาหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะและจะต้องกำกับเพื่อให้สวมใส่อย่างจริงจัง
 • ต้องคำนึงสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานเป็นอันดับแรก หาก
  ไม่มีความจำเป็น ควรหลีกเลี่ยงจัดส่งแรงงานเดินทางไปยังเขตพื้นที่ระบาดโรค อาทิ จีนแผ่นดินใหญ่ เป็นต้น และแรงงานที่กลับจากประเทศจีนในระยะนี้ จะต้องมีมาตรการคัดกรองโรคและติดตามตรวจสุขภาพอย่างใกล้ชิด

 ***หากนายจ้างใดไม่ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติและมาตรการป้องกันด้านอาชีวอนามัย เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ข้างต้น ต้องถูกปรับ 30,000-300,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นเวลา 2 ปี

      2. แรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานไต้หวันกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนี้ :

 • แรงงานต่างชาติที่จำเป็นต้องไปดูแลหรือพาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล นายจ้างจะต้องจัดหาหน้ากากอนามัยให้แก่แรงงานต่างชาติ โดยกำกับให้สวมใส่อย่างถูกวิธีและต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวัน หากชำรุดหรือสกปรกจะต้องเปลี่ยนใหม่ทันที
 • หลีกเลี่ยงไปยังที่ชุมชนแออัด เช่น ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น
 • กรณีที่แรงงานต่างชาติมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่แออัด หรือไปยังสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท เช่น โดยสารระบบขนส่งมวลชน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
 • หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์
 • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่
 • แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวัน หากมีไข้ตัวร้อน ไอ หรือมีอาการ
  ไม่สบาย ขอให้แจ้งนายจ้างทราบ เพื่อช่วยประสานติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคประจำสนามบิน
 • หลังเดินทางเข้าไต้หวันแล้วภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ หรือมีอาการคล้ายติดเชื้อ ให้รีบปรึกษาสายด่วนป้องกันโรค 1922 หรือสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

109
TOP