Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ สนร. ไทเป เรื่อง ไต้หวันปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าการทำงานล่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65

ไต้หวันได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่องการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จากปัจจุบันเดือนละ 24,000 เหรียญไต้หวัน เป็นเดือนละ 25,250 เหรียญไต้หวัน (เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,250 เหรียญไต้หวัน หรือร้อยละ 5.21) ส่วนอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง (สำหรับแรงงานท้องถิ่น) ปรับขึ้นจากชั่วโมงละ 160 เหรียญไต้หวัน เป็นชั่วโมงละ 168 เหรียญไต้หวัน หรือปรับขึ้นร้อยละ 5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ในการนี้สนร.ไทเปได้มีประกาศแจ้งให้นายจ้างและบริษัทจัดหางานทราบว่า ขอให้ระบุค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ในเอกสารสัญญาจ้างงานที่จะยื่นขอนำเข้าแรงงานไทยตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


239
TOP