Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศช่องทางยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานไทยทางไปรษณีย์เพิ่มเติม

เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สนร. ไทเป มีประกาศให้นายจ้างสามารถยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานไทยทางไปรษณีย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง


101
TOP