Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศชะลอการเดินทางกลับไทย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย มีประกาศขอให้ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-18 เมษายน 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อนตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) 

 

 


78
TOP