Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศงดออกหนังสือรับรองให้ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยชั่วคราว

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยมีประกาศตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 เรื่องการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยของผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 63 ดังนี้


85
TOP