Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศขยายเวลางดบริการยื่น-รับเอกสารการจ้างแรงงานไทยชั่วคราวที่ สนร. ไทเป

เนื่องจากไต้หวันประกาศขยายการแจ้งเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระดับ 3 ต่อถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สนร. ไทเป จึงมีประกาศขยายเวลางดบริการยื่น-รับเอกสารการจ้างแรงงานไทยชั่วคราวที่ สนร. ไทเป จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยนายจ้างสามารถยื่นเอกสารทางไปรษณีย์แทนได้


229
TOP