Skip to main content

หน้าหลัก

บทลงโทษการส่งพัสดุไปรษณีย์ที่มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเข้ามายังไต้หวัน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรผ่านการจัดส่งผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรมาทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศเข้ามายังไต้หวัน ศูนย์รับมือภัยพิบัติโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไต้หวันประกาศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 หากตรวจพบพัสดุที่มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร ครั้งแรก ผู้รับจะมีโทษปรับเป็นเงิน 200,000 เหรียญไต้หวัน และหากตรวจพบว่ายังมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป ผู้รับจะมีโทษปรับเป็นเงิน 1,000,000 เหรียญไต้หวัน

ศูนย์รับมือภัยพิบัติฯ ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรที่ถูกส่งเข้ามายังไต้หวันในรูปแบบพัสดุระหว่างประเทศมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังนั้น หลังจากพัสดุถูกตรวจยึดแล้วจะถูกทำการปิดผนึกและส่งคืน จึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามให้ญาติในต่างประเทศส่งพัสดุที่มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเข้ามายังไต้หวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – เมษายน 2565 กรมศุลกากรไต้หวันได้ตรวจยึดพัสดุที่มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต่างๆ ซึ่งละเมิดต่อกฎหมายรวม 569 รายการ ส่วนใหญ่มาจากจีน รองมาคือ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2565 ยังคงตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรซึ่งนำเข้ามาจากประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเพิ่มการควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้น


15
TOP