Skip to main content

หน้าหลัก

โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และ ระดับ 2

สนร ไทเป ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ปรุงอาหาร ระดับ 1 และระดับ 2 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดส่งคณะอาจารย์เพื่อทำการอบรมและทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสอนทำอาหาร  Yami Cook ไทเป  โดยมีผู้สมัคร เข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอบ จำนวน 37 คน แบ่งเป็น ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบฝีมือ ระดับ 1 จำนวน 25 คน และผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบระดับ 2 จำนวน 12 คน

โดยเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือ แรงงานสาขาผู้ปรุงอาหาร ทั้ง 2 ระดับ รวมทั้งให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบทุกคน ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป 


88
TOP