Skip to main content

หน้าหลัก

การทำประกันการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ให้แรงงานต่างชาติก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน

กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน แรงงานต่างชาติต้องแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันจะต้องมอบอำนาจให้นายจ้างทำประกันภัยค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทำประกันดังกล่าวประมาณ 1,200 เหรียญไต้หวัน/คน ซึ่งครอบคลุมค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล 30 วัน นับจากวันที่แรงงานเดินทางเข้าไต้หวัน วงเงินกรมธรรม์ประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 500,000 เหรียญไต้หวัน หากตรวจพบว่าแรงงานที่เดินทางเข้าไต้หวันติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลของไต้หวัน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่ายาทั้งหมดบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่สถานพยาบาลแห่งนั้นโดยตรง

ทั้งนี้ นายจ้างต้องแสดงหลักฐานการซื้อประกันดังกล่าวให้แรงงานต่อกระทรวงแรงงานฯ ก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน หากไม่ปฏิบัติตามแรงงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ทั้งนี้ นายจ้างห้ามเรียกเงินคืนกับแรงงาน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 60,000 – 300,000 เหรียญไต้หวัน และถูกเพิกถอนถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติและห้ามยื่นขอใบอนุญาตอีกเป็นเวลา 2 ปี

ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัย จำนวน 6 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการประกันภัย คณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินไต้หวัน ให้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ได้แก่ บริษัท Fubon Insurance บริษัท Cathay Century Insurance บริษัท Chung Kuo Insurance บริษัท Hotai Insurance บริษัท Taian Insuranceและ บริษัท Shinkong Insurance

 

ที่มา : 

  • https://focustaiwan.tw/society/202111290019
  • https://th.rti.org.tw/news/view/id/2004979

4736
TOP