Skip to main content

หน้าหลัก

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน

กรอบภารกิจของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)  ไทเป

  1. งานบริหารทั่วไป (การบริหารบุคลากรและงบประมาณ)

  2. รักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในไต้หวัน โดยส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานไทยทดแทน   ผู้ที่ทำงานครบสัญญาการจ้าง ตลอดจนผู้ที่ต้องเดินทางกลับโดยทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง ทั้งนี้โดยประสานกับกรมการจัดหางานในการลดขั้นตอนและกระบวนการจัดส่งคนงานมาทำงานในไต้หวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง บริษัทจัดหางาน และคนหางาน และเพื่อคงไว้ซึ่งจำนวนเงินตราต่างประเทศที่แรงงานไทยส่งกลับประเทศ

  3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในระหว่างที่ทำงานในไต้หวัน ให้ได้รับการปฏิบัติ  ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาจ้าง รวมทั้งติดตามและเรียกร้องเงินสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ได้แก่ เงินคืนภาษี เงินค่าจ้าง เงินหักฝาก เงินทดแทน ฯลฯ ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับไปแล้วและทายาท

  4. ดำเนินการให้ข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยและไต้หวัน ให้สามารถบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมให้นายจ้างว่าจ้างแรงงานไทยโดยตรงโดยไม่ผ่านบริษัทจัดหางาน ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนหางาน เป็นต้น

  5. ประชุมชี้แจง เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ ข้อขัดแย้งและยุติ ข้อพิพาทระหว่างแรงงานไทยกับนายจ้าง

  6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไต้หวัน เพื่อติดตามข่าวสารและสถานการณ์ด้านแรงงานต่างชาติ  ตลอดจนจัดทำเอกสารทางวิชาการ และเอกสารเผยแพร่ให้กับแรงงานไทย 

  7. ฃร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดงานกิจกรรมนันทนาการให้กับแรงงานไทย เพื่อบรรเทาความเครียดจากการทำงาน เช่น การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ การประกวดร้องเพลงแต่งกลอน เป็นต้น

  8. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างความรู้ในระดับอุดมศึกษาให้แก่แรงงานไทย

  9. จัดอบรมให้ความรู้แก่ล่ามและอาสาสมัคร ในเรื่องกฎระเบียบและกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อสามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่แรงงานไทยในไต้หวัน


2496
TOP