สนร.ไทเป จัดโครงการอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงาน และโครงการประชุมบริษัทจัดหางานเพื่อขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทย ประจำปี 2562

 

เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศและเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงแรงงาน

สนร.ไทเป จึงได้ดำเนินการเพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ด้วยการจัดทำโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงาน และ (2) โครงการประชุมบริษัทจัดหางานเพื่อขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทย โครงการละ 2 รุ่น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (เขตภาคเหนือ)และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (เขตภาคกลาง) สาระสำคัญดังนี้

(1) โครงการอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงาน

-มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมรวมทั้งสิ้น 125 คน ประกอบด้วย ล่ามจากบริษัทจัดหางาน อาสาสมัครแรงงาน อาทิ ผู้แทนชุมชนไทย ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  โดยจัดให้มีการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การป้องกันการถูกหลอกลวง การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ข้อมูลการคุ้มครองคนไทยและการจัดทำหนังสือเดินทาง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมตอบข้อซักถาม

-ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การพัฒนาศักยภาพการทำงานของล่ามผู้ดูแลแรงงานไทยและอาสาสมัครแรงงาน ให้ได้รับทราบความรู้และกฎหมายใหม่ๆ เพื่อสามารถนำใช้แก้ไขปัญหาให้กับแรงงานไทย รวมทั้งเป็นการผนึกเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในภาคเหนือและภาคกลางของไต้หวันอีกด้วย

 

(2) โครงการประชุมบริษัทจัดหางานเพื่อขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทย

-มีผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 105 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมจัดหางานในไต้หวัน และผู้แทนจากสมาคมจัดหางานไทย